Usługi w zakresie ochrony środowiska

 ludzie przechodzą przez pasyBMT Polska pomaga podmiotom w uzyskaniu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, przygotowując niezbędne dokumenty, takie jak wnioski o wydanie:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną lub raportem o oddziaływaniu na środowisko,
 • pozwolenia zintegrowanego,
 • pozwolenia na emisję wraz z studium ochrony powietrza,
 • pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Reprezentujemy inwestorów w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, bierzemy udział w uzgodnieniach z organami opiniującymi.

Ponadto świadczymy następujące usługi:

 • inwentaryzacje przyrodnicze, dendrologiczne;
 • pomiary hałasu;
 • operaty akustyczne wraz z doborem wymaganej izolacyjności akustycznej dla przegród zewnętrznych wraz z wytycznymi akustycznymi dla okien i nawiewników,
 • doradztwo w zakresie ochrony środowiska na etapie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji;
 • doradztwo w zakresie tworzenia programów skierowanych na rozwiązywanie problemów ekologicznych np. miejski plan adaptacji do zmian klimatu, plan gospodarki niskoemisyjnej.

 

  ikona kula ziemska

Finansowanie i ocena wykonalności

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i wysokiej skuteczności doradztwa w zakresie finansowania i oceny wykonalności przedsięwzięć, BMT Polska oferuje przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom komplet usług związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowania ze źródeł pomocowych, takich jak:

 • Fundusze Unijne,
 • Fundusz Modernizacji,
 • Mechanizm Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Fundusze krajowe:
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Fundusze i programy ministerialne (np. ministerstwa ds. kultury, ministerstwo ds. sportu).

Na każdym etapie zapewniamy merytoryczne wsparcie beneficjenta, wskazujemy najczęstsze zagrożenia i sposoby ich eliminowania.

Zakres oferowanych usług:

 • analiza możliwości pozyskania wsparcia finansowego,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym:
 • wniosków o dofinansowanie,
 • studium wykonalności,
 • analiz finansowych i ekonomicznych,
 • szacowania efektów ekologicznych,
 • załączników dotyczące pomocy publicznej,
 • rozliczanie projektów,
 • ewaluacja wskaźników rezultatu związanych z efektami ekologicznymi.

Ponadto przedsiębiorcom oferujemy:

 • studia wykonalności,
 • biznesplany,
 • analizy finansowo-ekonomiczne.

Dokumenty te służą do oceny przedsięwzięć od strony wykonalności technicznej, organizacyjnej, f, opłacalności finansowo-ekonomicznej oraz szacowania i ograniczenia ryzyka inwestorów.

 

 

  

 ikona liść

Projektowanie wielobranżowe

BMT Polska oferuje usługi projektowania wielobranżowego w szczególności: w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej, odpadowej, energetycznej oraz budownictwa mieszkaniowego.

Firma BMT Polska przygotowywała dokumentacje techniczne dla różnorodnych rodzajów przedsięwzięć jak np.:

 

 • rekultywacja i remediacja zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego,
 • instalacje oczyszczania gazów odlotowych np. biofiltry,
 • instalacje podczyszczania ścieków przemysłowych,
 • ekrany akustyczne i zabezpieczenia przeciwhałasowe,
 • instalacje przetwarzania odpadów komunalnych,
 • infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków,

 

 • infrastruktura w zakresie małej retencji,
 • rewitalizacje parków miejskich,
 • termomodernizacje,
 • instalacje do ujmowania biogazu,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kotłownie gazowe,
 • sieci ciepłownicze i przyłącza,
 • sieci elektroenergetyczne.

 


Zakres oferowanych usług:

 

 • oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
 • audyty termomodernizacyjne i efektywności energetycznej,
 • projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych,
 • projekty budowlane pełnobranżowe,
 • projekty technologiczne,
 • projekty wykonawcze,
 • dokumentacje powykonawcze,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysowanie,
 • inwentaryzacje,
 • ekspertyzy konstruktorskie.

 

Poznaj nas - przejdź do strony O nas

Zobacz